Her stuper ledigheten  til et rekordlavt nivå

Mens det i 2017 var over 40.000 ledige kvadratmeter innen lager- og logistikksegmentet i Trondheim, så er ledigheten nå på under 17.000 kvadratmeter. 

– Vi har sett en svært positiv utvikling i lager- og logistikksegmentet. Av et samlet areal på cirka 550.000 kvadratmeter er det nå bare cirka 17.000 ledige kvadratmeter, sier partner og megler hos Norion Næringsmegling, Rune Husby. 

Har aldri sett så lav ledighet
Norion Næringsmegling har registrert ledigheten i lager- og logistikksegmentet, som også inkluderer kombinasjonslokaler, siden 2013. Dataene viser at ledigheten svinger litt opp og ned, med en topp i 2017 på nesten 42.000 kvadratmeter. Deretter har imidlertid ledigheten bare gått en vei, nedover. 
– I de årene vi har registrert ledigheten i dette segmentet har vi aldri sett en så lav ledighet som det vi har nå, sier Husby.  
Ledigheten er nå på bare tre prosent. Forklaringene på utviklingen er flere, men det viktigste er at det ikke bygges på spekulasjon i dette markedet. 
– Nye bygg er fullt utleide når de står ferdige, og de byggene som fraflyttes har de siste årene ofte blitt tatt ut av markedet. Enten har de blitt revet for å gi plass til ny bebyggelse med andre formål som bolig og kontor, eller så har de blitt konvertert til handelsbygg, sier Husby. 
Fallet i ledighet handler også om at det er gode tider i bygg- og anleggsbransjen. 
– Mye av arealene leies ut til håndverksbedrifter og proffhandelsaktører. Positiv utvikling i byggebransjen gjør at disse aktørene vokser, noe som gir økt arealbehov, sier Husby. 

Tid for fornyelse?
Arealknappheten er størst i Trondheim, men ifølge Husby er det nå også i ferd med å fylles opp langs de gode innfartsårene i nabokommunene. 
– I Trondheim er det tomtemangel. Det kommer som en følge av en ønsket utvikling de siste 10 årene, der de store arealbrukere som for eksempel Posten og PostNord har flyttet fra tomter sentralt i Trondheim til de nye områdene på Løvås, Torgård og Sandmoen, sier Husby.
Han forteller at det gikk mye raskere enn forutsatt å fylle opp disse områdene, noe som har gitt et press på prisene her. 
– Det har også gitt økende etterspørsel etter arealer i kommunene sør for Trondheim, samt i aksen Trondheim – Stjørdal, sier Husby.
Det sentrale spørsmålet blir selvfølgelig hvordan man kan løse arealmangelen. Det mest nærliggende er å regulere mer areal. Denne prosessen er satt i gang, men det vil nødvendigvis ta noe tid før manifesterer seg i byggeklare tomter. 
– I mellomtiden ser vi at eiendomsbesitterne tilpasser seg, ved at tomtene utnyttes bedre. Dette er også en konsekvens av de høye tomteprisene. De som utvikler lager- og logistikkeiendom tenker i større grad på volum i stedet for gulvflate. Nye automatiserte lagerløsninger gjør dette mulig, sier Husby.

Fra Big-Box til logistikk?
Han forteller også at noen av de store områdene for lager- og industri syd for Trondheim ble utviklet på 1970- og 80-tallet og at det her er modent for en fornyelse.
– Flere av de typiske lager- og logistikkområdene har lav utnyttelse. Økende etterspørsel og betalingsvilje gjør at det i noen tilfeller trolig vil være økonomi i å rive og bygge nytt. Her ligger det noen spennende muligheter, sier Husby. 
En annen interessant tanke kan være å se på en alternativ bruk for mange av big-boxene. 
– Tradisjonell handel er inne i en nedgangskonjunktur. Hva om man ser på en alternativ bruk for flere av disse byggene? Netthandel fosser frem og kanskje kan noen av disse byggene etterhvert kan bli effektive og attraktive logistikkbygg, sier Husby. 

Tilbake til Nyheter