Stadig flere bruker megler i jakten på nye kontorlokaler

Bruk av søkemegler har vært mest vanlig i hovedstaden, men nå tar stadig flere bedrifter i Trondheim også i bruk megler for å kartlegge markedet ved søk etter nye lokaler.

– I Trondheim har vi tidligere bare sett noen spredte tilfeller hvor søkemegler har blitt brukt i jakten på lokaler. Dette endret seg i fjor, da vi så at en rekke selskaper med hjelp av megler gikk bredt ut og skannet markedet for å finne de beste lokalene, sier analytiker hos Norion Næringsmegling, Tore Berg. 

En oversikt fra Norion viser at rundt 15 selskaper i løpet av 2017 var ute med relativt store søk etter lokaler i Trondheim. Samlet arealbehov i søkene var på i overkant av 30.000 kvadratmeter. De fleste av søkene er nå landet, men fortsatt er det flere prosesser som pågår. 

– Både Skatteetaten, Enova og WSP er fortsatt i prosess. Samlet trenger de cirka 11.000 kvadratmeter, sier Berg.

B-bygg eller bedre
Felles for de fleste som er på flyttefot er at de ønsker seg lokaler av god standard både når det gjelder fleksibilitet og energikvalitet.

– Det er få som eksplisitt søker nybygg, men ett av kravene som går igjen er at de ønsker seg bygg med miljøriktige løsninger og da gjerne energikvalitet B eller bedre. Dermed utelukker man i praksis alt som ikke er nybygg, bygg av nyere dato og eller rehabiliterte bygg/lokaler, sier Berg. 

Dette blir veldig tydelig dersom man ser på Norions oversikt over store leiekontrakter som ble inngått i 2017.

– Av 13 større leiesøk, så valgte hele ni av dem å signere leiekontrakt i nybygg, sier Berg.

Fallende ledighet
Signeringene i nybygg innebærer at de fleste planlegger en flytting i løpet av 2018 eller 2019, og at de nye byggene nå er under bygging. Det betyr at Trondheim i løpet av de kommende årene får en betydelig andel nye kontorbygg. Samlet snakker vi om at det i løpet av 2018 og 2019 kommer rundt 100.000 nye kvadratmeter. Tar vi med nybyggene som åpnet dørene i 2017 vil antallet nye kvadratmeter være omtrent 135.000. Dette har likevel ikke slått ut i form av økende ledighet.

– Leiemarkedet i Trondheim er godt og store deler av det nye arealet er allerede leid ut. Vår oversikt viser nå en samlet ledighet på cirka 110.000 kvadratmeter, noe som er cirka 9 prosent av det samlede kontormarkedet. Dette er en liten nedgang fra samme tid i fjor. Alt tyder på at markedet vil absorbere de nye arealene, men med den høye tilførselen vil vi nok se en ledighet som vil holde seg på et høyt nivå fremover, sier Berg.

Hvorfor kan det være lurt å bruke søkemegler?
Bistand fra megler blir mer og mer vanlig i jakten på lokaler. Det er flere gode grunner til at du som leietaker bør vurdere å bruke profesjonell bistand neste gang du skal flytte.

For det første kan søkemegleren være med å definere og avklare det faktiske behovet til leietakeren. Kanskje er det reelle behovet betydelig lavere enn det man selv tror, noe som kan spare selskapet for kostnader. For det andre har megleren mye bedre oversikt over alternativene i markedet, og man risikerer dermed ikke å gå glipp av gode og spennende muligheter. En tredje grunn til å bruke megler er at man da har med seg en fagperson som sørger for at leiekontrakt og betingelser blir på markedsmessig riktige nivåer. 

Oppsummert kan en søkemegler være med å bidra til at leietaker får en fagperson som bidrar til en ryddig, effektiv og målrettet prosess.

Tilbake til Nyheter